- 10% KORTING BIJ 3 OF MEER ARTIKELEN -

Algemene Voorwaarden

Artikel 1. Toepasselijkheid

1.1
Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Elleke’s Keuken zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna te noemen voorwaarden) van toepassing;

1.2
Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaardt.

1.3
Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan uitsluitend door EK schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen van deze algemene verkoopvoorwaarden onverkort van kracht blijven.

1.4
Alle rechten en aanspraken, zoals in deze voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van EK worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door EK ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

Artikel 2. Aanbiedingen/Overeenkomsten

2.1
Alle aanbiedingen van Elleke’s Keuken zijn vrijblijvend en EK behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.

2.2
Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Elleke’s Keuken. EK is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt EK dit mee binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling.

Artikel 3. Prijzen en betalingen

3.1
De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro s, inclusief BTW en exclusief handlings- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

3.2
Betaling kan plaatsvinden via overschrijving via de bank, IDeal of Bancontact/Mister Cash (België).

3.3
De bestelling wordt uitgevoerd na ontvangst van betaling per bank of indien u ons een schriftelijke machtiging tot incasso heeft gegeven. Indien Elleke’s Keuken na 6 weken geen betaling of schriftelijke machtiging heeft ontvangen, wordt uw bestelling automatisch geannuleerd.

3.4
Indien u met enige betaling in gebreke bent, is EK gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.

Artikel 4. Levering

4.1
De door Elleke’s Keuken opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden.

4.2
De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan u.

4.3
Voor bestellingen boven € 150,00 worden geen bezorgkosten berekend. Voor overige bestellingen worden de verzendkosten van onze partners (PostNL, Vers&Fijn gekoeld transport) gehanteerd.

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud

5.1
De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan Elleke’s Keuken verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat op het moment van de aflevering aan huis op u over.

Artikel 6. Reclames en aansprakelijkheid

6.1
U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u EK daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen 24 uur na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven.

6.2
Indien de geleverde producten niet aan uw verwachtingen voldoen, heeft U de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door een ander product, dan wel de productwaarde door EK Elleke’s Keuken te laten restitueren, met uitzondering van de levering van de Bloempies.

6.3
Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht het product binnen 14 dagen na aflevering aan EK te retourneren. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien de verpakking van het product onbeschadigd is en de verzegeling niet is verbroken, waarbij tevens geldt dat de kosten voor retourzendingen voor uw rekening komen.

6.4
Verse etenswaren kunnen vanwege hun beperkte houdbaarheid niet worden geretourneerd.

Artikel 7. Bestellingen/communicatie

7.1
Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en Elleke’s Keuken, dan wel tussen EK en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en Elleke's Keuken, is Elleke’s Keuken niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Elleke's Keuken.

Artikel 8. Overmacht

8.1
Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Elleke’s Keuken ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat EK gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

8.2
Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Elleke’s Keuken kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 9 . Diversen

9.1
Indien u aan Elleke’s Keuken schriftelijk opgave doet van een adres binnen Nederland, is EK gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u aan EK schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden.

9.2
Wanneer door Elleke’s Keuken gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat EK deze voorwaarden soepel toepast.

9.3
Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Elleke’s Keuken in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door EK vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

9.4
Elleke’s Keuken is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

Artikel 10. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

10.1
Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

10.2
Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.