Bezoek ook onze Facebook pagina

Algemene Voorwaarden

Artikel 1. Toepasselijkheid

1.1
Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Ellekes Keuken (hierna te noemen: EK) zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna te noemen: voorwaarden) van toepassing;

1.2
Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat je de toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaardt.

1.3
Van het in deze voorwaarden bepaalde kan uitsluitend door EK schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen van deze algemene verkoopvoorwaarden onverkort van kracht blijven.

1.4
Alle rechten en aanspraken, zoals in deze voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van EK worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door EK ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

Artikel 2. Aanbiedingen/Overeenkomsten

2.1
Alle aanbiedingen van EK zijn vrijblijvend en EK behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.

2.2
Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van je bestelling door EK. EK is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt EK dit zo snel mogelijk en uiterlijk binnen tien (10) werkdagen mee na ontvangst van de bestelling.

Artikel 3. Prijzen en betalingen

3.1
De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euros, inclusief BTW en exclusief handlings- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

3.2
Betaling kan plaatsvinden via overschrijving via de bank, IDeal of Bancontact/Mister Cash (België).

3.3
De bestelling wordt uitgevoerd na ontvangst van betaling per bank of indien je ons een schriftelijke machtiging tot incasso heeft gegeven. Indien EK na 6 weken geen betaling of schriftelijke machtiging heeft ontvangen, wordt je bestelling automatisch geannuleerd.

3.4
Indien je met enige betaling in gebreke bent, is EK gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.

Artikel 4. Levering

4.1
De door EK opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht je bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van jou redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat je de overeenkomst in stand laat. Je bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden.

4.2
De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan jou.

4.3
Voor bestellingen worden de verzendkosten van onze partners (PostNL, Vers&Fijn gekoeld transport) gehanteerd.

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud

5.1
Het eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien je al hetgeen je op grond van enige overeenkomst aan EK verschuldigd bent, hebt voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat op het moment van de aflevering aan huis op jou over.

Artikel 6. Reclames en aansprakelijkheid

6.1
Je hebt de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dien je EK daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen 24 uur na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven.

6.2
Indien de geleverde producten niet aan je verwachtingen voldoen, heb je de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door een ander product, dan wel de productwaarde door EK te laten restitueren.

6.3
Indien je een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heb je het recht het product binnen 14 dagen na aflevering aan EK te retourneren. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien de verpakking van het product onbeschadigd is en de verzegeling niet is verbroken, waarbij tevens geldt dat de kosten voor retourzendingen voor jouw rekening komen.

6.4
Verse etenswaren kunnen vanwege hun beperkte houdbaarheid niet worden geretourneerd.

Artikel 7. Bestellingen/communicatie

7.1
Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen jou en EK, dan wel tussen EK en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen jou en EK, is EK niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van EK.

Artikel 8. Overmacht

8.1
Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft EK ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van je bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door je dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat EK gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

8.2
Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan EK kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 9 . Diversen

9.1
Indien je aan EK schriftelijk opgave doet van een adres binnen Nederland, is EK gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij je aan EK schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan je bestellingen dienen te worden gezonden.

9.2
Wanneer door EK gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze voorwaarden te eisen. Je kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat EK deze voorwaarden soepel toepast.

9.3
Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met EK in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door EK vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

9.4
EK is bevoegd om bij de uitvoering van je bestelling(en) gebruik te maken van derden.

Artikel 10. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

10.1
Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

10.2
Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.